Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA

z

PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI

 


1. Wszystkie Osoby przebywające na terenie PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Prawo wstępu do PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu – OPASKĘ.

3. Bilet wstępu uprawnia do korzystania ze wszystkich bezpłatnych atrakcji przez cały okres przebywania na terenie PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI.

4. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z atrakcji. Jeżeli użytkownik nie posiada odpowiedniej opaski, wejście na teren Plenerowego Centrum jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu.

5. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu wstępu po wejściu do PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI, celem wejścia do PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI przez osobę trzecią.

6. Dzieci do 18 roku życia przebywające na terenie PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

7. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń płatnych korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności obsługi urządzenia, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych. Obsługa urządzenia ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie skorzystania z urządzenia lub atrakcji PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI.

 


8. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz z uwagi na specyfikę atrakcji/urządzeń, Obsługa PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI może odmówić skorzystania z danego urządzenia/atrakcji osobie, która ze względów obiektywnych nie może samodzielnie w pełni skorzystać z danej atrakcji/urządzenia.

 


9. Niesprzyjające i trudne warunki atmosferyczne i pogodowe ( burze, wichury, ulewny deszcz ), nie mogą stanowić podstawy do reklamacji i jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Plenerowe Centrum Rozrywki. Plenerowe Centrum nie ma wpływu na pogodę i warunki atmosferyczne, a klient na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o zakupie biletu w danym dniu i w danym momencie. Nagła zmiana warunków pogodowych, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, reklamacji lub innych roszczeń w stosunku do Plenerowego Centrum Rozrywki.

10. Osoby przebywające na terenie PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń osób wskazanych w pkt. 25 - mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI.

11. Na terenie PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI zabrania się:

-palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc.

-wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI;

-wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych zakupionych poza terenem PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI;

-wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych zakupionych poza terenem PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI;

-wynoszenia poza teren PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI jakichkolwiek przedmiotów będących własnością PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI ;

-spożywania napojów alkoholowych zakupionych na terenie PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

-zanieczyszczania lub zaśmiecania PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI;

-naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI albo innych osób;

-zakaz wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nieprzeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m. in.: kuchni, pomieszczeń gospodarczych, magazynów, zapleczy, itd.);

-sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych:

-naklejania nalepek na terenie parku lub malowania po ścianach;

-niszczenia zieleni;

-wchodzenia do stawu;

-wprowadzania zwierząt;

-karmienia zwierząt znajdujących się w MINI ZOO,

-jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, wrotkach lub innych podobnych urządzeniach.

12. Do PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI nie zostaną wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty wymienione w pkt. 11 regulaminu.

13. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem niniejszy regulamin PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI lub ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wypraszane z terenu PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI (dotyczy również parkingu, który stanowi teren PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI).

14. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia w kasie PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI, pisemnej REKLAMACJI. Do pisemnej reklamacji należy dołączyć kopię oryginalnego, zakupionego w PLENEROWYM CENTRUM ROZRYWKI biletu (paragon). Decyzję w sprawie swojej reklamacji / skargi otrzymają Państwo zwrotnie w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazane w piśmie dane kontaktowe.

15. Skargi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej.

16. Obsługa PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI ma prawo:

-odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej;

-obsługi gości, którzy zachowują się agresywnie lub wulgarnie.

17. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w PLENEROWYM CENTRUM ROZRYWKI lub na jego terenie, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa lub też niestosownego zachowania się, pracownicy mają prawo niezwłocznie zawiadomić Policję.

18. Osoba przebywająca w PLENEROWYM CENTRUM ROZRYWKI ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.

19. PLENEROWE CENTRUM ROZRYWKI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w PLENEROWYM CENTRUM ROZRYWKI jak również w jego otoczeniu (np. na parkingu).

20. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter należy skontaktować się z pracownikiem PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI, który niezwłocznie wezwie Pomoc Medyczną. Tylko takie zgłoszenie będzie stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI.

21. PLENEROWE CENTRUM ROZRYWKI oddaje do dyspozycji swoich klientów bezpłatny, niestrzeżony, parking, który znajduje się na terenie przed bramą główną PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI.

22. Osoby korzystające z atrakcji PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w PLENEROWYM CENTRUM ROZRYWKI w Papowie Toruńskim dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI.

23. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu jak i zasad korzystania, o których mowa w pkt. 7 czuwa Właściciel PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI, jego kierownictwo, personel i obsługa.

24. PLENEROWE CENTRUM ROZRYWKI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

25. PLENEROWE CENTRUM ROZRYWKI nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie przerwy w dostawie prądu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania PLENEROWEGO CENTRUM ROZRYWKI.

26. PLENEROWE CENTRUM ROZRYWKI nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu poszczególnych urządzeń/atrakcji spowodowane przeglądami technicznymi, okresowymi bądź doraźnymi, jak również innymi niezbędnymi działaniami jakie okażą się konieczne w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania urządzeń/atrakcji w PLENEROWYM CENTRUM ROZRYWKI. Jednocześnie PLENEROWE CENTRUM ROZRYWKI dołoży staranności aby w danym dniu udostępnić Klientom informacje o tym, które urządzenia/atrakcje są niedostępne.

27. PLENEROWE CENTRUM ROZRYWKI zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Klientów w PLENEROWYM CENTRUM ROZRYWKI.

28. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

 

Telefony alarmowe: 112

RODO

POWRÓT

KONTAKT

Skontaktujcie się z nami
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i doradzimy najlepszą opcję dla Ciebie

+48 731 123 100

marketing@magicznatecza.pl
sprzedaz@magicznatecza.pl

ul. Warszawska 78 B
Papowo Toruńskie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług i produktów firmy Magiczna Tęcza.