Zdjęcie w tle

Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów na stronie www.plenerowe.magicznatecza.pl

Internetowy system umożliwia zakup biletów upoważniających do korzystania z atrakcji w Plenerowym Centrum Rozrywki w Papowie Toruńskim.

Definicje

 1. Sprzedawca/Właściciel – „Magiczna Tęcza” Kaźmierczak Rafał, Papowo Toruńskie, ul. Tęczowa 14, 87-148 Łysomice, NIP: 879-119-06-61, adres elektroniczny: marketing@magicznatecza.pl tel: +48 731-123-100
  Obiekt – Plenerowe Centrum Rozrywki, Papowo Toruńskie, ul. Warszwska 78B, 87-148 Łysomice.
 2. Bilet – jednorazowy bilet upoważniający Użytkownika do skorzystania z atrakcji określonej w jego opisie. Bilet pełni również rolę dokumentu, który należy okazać obsłudze Obiektu. Bilet należy pobrać za pomocą linka umieszczonego w mailu potwierdzającym zakup. Bilet w formacie pdf zawiera unikalny kod umożliwiający jego realizację. Czynność skanowania kodu wykonywana jest przez obsługę Obiektu.
 3. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z/lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom lub wypadkom, których Właściciel nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Właściciela, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca funkcjonowanie obiektu, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe na Obiekcie.
 4. Regulamin – regulamin Sprzedaży Biletów.
 5. Platforma – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów. 6. Użytkownik – osoba dokonująca zakupu poprzez platformę sprzedaży biletów na www.plenerowe.magicznatecza.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Właściciel posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych.
 3. Użytkownik korzysta z Platformy w swoim imieniu.
 4. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Platformy wyłącznie w sprawach związanych z zakupem Biletu.
 5. Jeżeli Właściciel wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu, Właściciel będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.

II. Zawarcie umowy

 1. Sprzedawcą Biletów w Platformie jest Właściciel.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem zostaje zawarta w momencie zapłaty pełnej ceny Biletu przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Przez zapłatę ceny Biletu należy rozumieć, zaksięgowanie wpłaty ceny sprzedaży na rachunku bankowym Przelewy24.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż Bilety dostępne są do wyczerpania zapasów.

III. Procedura zawarcia umowy.

 1. Internetowa aplikacja sprzedaży składa się z kilku etapów:
  • wybór preferowanego rodzaju biletu
  • uzupełnienie danych
  • podsumowanie i weryfikacja wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika
  • dokonanie płatności przez Użytkownika
  • potwierdzenie zamówienia przez Właściciela
  • potwierdzenie płatności przez Przelewy24 lub informacja o odrzuceniu płatności.
 2. W celu dokonania zakupu biletów i finalizacji transakcji Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych dla każdego z zakupionych biletów: imię, nazwisko oraz adres poczty e-mail.
 3. Użytkownik przed finalizacją transakcji zakupu ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji i w procesie dokonywania zakupu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej jego identyfikacji przez Właściciela ponosi Użytkownik.
 4. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany danych Użytkownika lub osób wskazanych w procesie składania zamówienia.
 5. Użytkownik, w celu finalizacji transakcji zakupu biletów ma obowiązek wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją procesu zakupu biletów.
 6. Wykorzystując Bilet Użytkownik lub osoba akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Właściciela oraz zasady obowiązujące na terenie Obiektu.

IV. Cena i płatności

 1. Rodzaje oraz ceny Biletów określa Właściciel.
 2. Ceny Biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Sprzedaż Biletów następuje wg dostępności oraz do wyczerpania zapasów.
 4. Cena Biletów dostępna jest na stronie Platformy.
 5. Forma płatności dostępna w Platformie: płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24 zgodnie z regulaminami serwisów.
 6. Transakcja nieopłacona w procesie składania zamówienia, przy wykorzystaniu wymienionej formy płatności lub niezwłocznie, nie później niż do 72 godzin od momentu dokonania rezerwacji zostanie anulowana.
 7. Dokonanie płatności przez Użytkownika będzie potwierdzone przez operatora płatności/Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail.

V. Polityka ochrony danych osobowych

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
 2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, w szczególności w celu realizacji dokonanej rezerwacji, zakup Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji:
  • nazwisko i imiona Użytkownika,
 3. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Właściciel może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 4. Właściciel wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Właściciel może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 6. Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Właściciel oraz Partnerzy handlowi Właściciela współpracujący przy zarządzaniu Obiektem, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych.
 8. Właściciel udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Właściciel nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.
 10. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Właściciel, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są:
  • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę,
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 11. Właściciel, który przetwarza dane osobowe Użytkownika, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:
  • możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
  • podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 13. Użytkownik oświadcza, iż akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych Regulaminem.
 14. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 15. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww.

VI. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację. 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:marketing@magicznatecza.pl, lub listownie na adres: Plenerowe Centrum Rozrywki, Papowo Toruńskie, ul. Tęczowa 14, 87-148 Łysomice. Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie do 14 dni

VII. Odstąpienie od umowy

Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy.

VIII. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie poprzez adres e-mail: marketing@magicznatecza.pl 2. Sprzedawca udostępnia informacje o Obiekcie na stronie internetowej pod adresem: www.plenerowe.magicznatecza.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Obiektu.

Właściciel zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

IX Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną. Ustawa o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca /Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszcenia na stronie internetowej Plenerowego Centrum Rozrywki. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy) – zatem zmiana Regulaminunie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2023 roku.